Algemene voorwaarden TORI

Op alle met TORI gesloten overeenkomsten door deelnemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor zowel de opeenvolgende fases voor het certificeringsprogramma, alsook voor workshops, trainingen en andere programma’s, die onder welke naam dan ook, door TORI worden aangeboden.


1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN

A. Het instituut voor kinder-jongeren-en ouderschapscoaches: TORI in Onna, Burgemeester GW Stroinkweg 124, 8344 XR. Hierna te noemen TORI. TORI is een handelsnaam van De Blauwe Aap en staat als zodanig ingeschreven bij de KvK in Zwolle onder registratienummer: 05079068.B. De deelnemer: degene die zich na schriftelijke aanmelding en betaling van het inschrijfgeld, of insturen van het inschrijfformulier, heeft ingeschreven voor een van de door TORI aangeboden programma’s.

2. DE OVEREENKOMST TUSSEN TORI EN DEELNEMER 

A. Definitieve overeenkomsten tussen TORI en deelnemer worden schriftelijk aangegaan. Vanaf TORI 2 gaat dit via een inschrijfformulier. Bij ontvangst door TORI van het volledig ingevulde en ondertekende formulier treedt de overeenkomst in werking. De deelnemer ontvangt per e-mail een bevestiging van inschrijving, een kopie van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.
B. Definitieve overeenkomsten voor deelname aan de oriëntatiefase (TORI 1) worden aangegaan via schriftelijke aanmelding per mail en betaling deelnamekosten.
C. De deelnemer is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan TORI te melden.

2.1 Aanname en deelname

A. Om te waarborgen dat TORI de hoge kwaliteit behoudt die het heeft, wordt als voorwaarde gesteld dat er met iedere deelnemer voor deelname persoonlijk contact is geweest. Of door middel van TORI 1, of door middel van een persoonlijk gesprek en referenties. Dit is uitsluitend een voorwaarde voor deelname aan het programma, het biedt geen deelname-garantie.
B. De door TORI aangeboden programma’s vinden doorgang bij voldoende aanmelding en  vinden plaats in de eigen locatie: De Blauwe Aap, in Onna.
C. Inschrijfformulieren worden per post naar de deelnemer opgestuurd nadat het inschrijfgeld door de deelnemer is voldaan. Het formulier dient volledig ingevuld te zijn en voorzien van een handtekening voor akkoord.
D. Over alle tarieven wordt 21% BTW berekend. De BTW is terug te vorderen (ook met terugwerkende kracht) bij de belastingdienst zodra deelnemer aantoont dat er sprake is van een eigen onderneming.
E. Ontvangt TORI geen inschrijfformulier retour binnen de vervaldatum, komt de plek automatisch te vervallen.  Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
F. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van TORI, zoals vermeld.
G. Eenmaal gesloten overeenkomsten leiden voor TORI tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

2.2 Betalingen

A. De tarieven staan op de website vermeld. Deelnamekosten van TORI 1 worden in mindering gebracht op het programma Aspirant Kindercoach (TORI 2), mits er definitieve inschrijving plaatsvindt binnen een half jaar na deelname TORI 1.
B. Tarieven zijn inclusief accommodatie, maaltijden en overnachtingen. Wanneer een deelnemer besluit elders te overnachten, worden de accommodatie/overnachtingskosten niet in mindering gebracht.
C. Wanneer tarieven worden vergoed door werkgever of instantie, wordt er 25% meerkosten in rekening gebracht. Deelnemer dient TORI hiervan tijdig op de hoogte te stellen via het inschrijfformulier. Wijzigingen hierin nadat de ondertekende overeenkomst door TORI is ontvangen, worden niet geaccepteerd.
D. Betaling door deelnemer in termijnen is mogelijk, zoals aangegeven op het inschrijfformulier. De termijnbetalingen starten zoals door TORI is aangegeven en worden schriftelijk bevestigd aan de deelnemer. Het gehele bedrag dient voor de afronding van het betreffende programma te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
E. Alle betalingen dienen voor of op de vervaldata zoals vermeld op de factuur te zijn voldaan. TORI hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdige betaling wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag van de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van € 75,- in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdige betaling bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel ingevorderd.
F. TORI heeft het recht om deelnemers, die zich bij herhaling niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verdere deelname uit te sluiten. In dat geval is zonder uitzondering het verschuldigde lesgeld in zijn geheel direct opeisbaar.
G. Afmelding voor een of meerdere dagdelen geeft geen recht op inhalen of restitutie.

2.3 Annuleren

Wanneer een deelnemer niet langer wenst deel te nemen, of onverwacht niet meer kan deelnemen aan (een onderdeel van) het programma laat hij dit schriftelijk aan TORI weten. Dit laatste kan het geval zijn wanneer er sprake is van onverwachte calamiteiten of uitbreken van ziekte wat deelname onmogelijk maakt. Voor TORI 1 geldt dat bij onverwachte calamiteiten of ziekte eenmalig doorgeschoven kan worden naar de eerst volgende mogelijkheid, zonder extra kosten. De reeds betaalde kosten worden in geen enkel geval gerestitueerd. Voor TORI 2, 3 en 4 geldt dat bij onverwachte calamiteiten of ziekte naar een passende oplossing wordt gezocht voor deelnemer en TORI, afhankelijk van de situatie.
Bij annulering (deelnemer wenst niet langer deel te nemen) binnen 8 weken voor aanvang van een onderdeel van het programma wordt 25% van het tarief in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang of tijdens het programma, wordt het gehele tarief in rekening gebracht. Voor TORI 4 geldt: annuleert de deelnemer binnen acht weken voor aanvang van het programma, is 50% van het lesgeld verschuldigd. Annuleert de deelnemer binnen twee weken voor aanvang of bij voortijdige beëindiging tijdens het programma, is het gehele tarief verschuldigd.
A. In uitzonderlijke situaties is het, in overleg, mogelijk om eenmalig door te schuiven naar de eerstvolgende TORI 2 op de eerstvolgende datum. Dit kan tot 8 weken voor de start van TORI 2 waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht van € 147,- excl. BTW. Wanneer dit verzoek binnen 6 weken voor aanvang van de startdag wordt gedaan, geldt de annuleringsregeling.B. Indien de deelnemer door voorziene omstandigheden hem betreffende, niet in staat is het (gehele) programma te volgen, is dat voor rekening en risico van de deelnemer.
C. Bij onvoorziene omstandigheden, overmacht of calamiteit, waardoor de deelnemer niet meer in staat is het programma te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de deelnemer recht op restitutie van het lesgeld met ingang van de datum waarop dit feit aan het opleidingsinstituut bekend is gemaakt.
D. Annulering wordt door TORI schriftelijk bevestigd.


2.4 Deelname en toekenning certificaat 

Er gelden twee criteria voor het toekennen van het certificaat. Het eerste criterium is de aanwezigheid. De deelnemer wordt geacht 90% van de blokken aanwezig te zijn geweest; Het tweede criterium is aantoonbare groei en ontwikkeling in het leerproces: kennis, innerlijke grondhouding, vaardigheden, zelfreflectie, communicatie en praktijkopdrachten. Bij aanvang van TORI 2 en 4 worden de criteria op schrift overhandigd en ondertekend door deelnemer.

Wanneer er vanuit TORI tijdens het programma, sprake is van twijfel of ongeschiktheid van de deelnemer als kindercoach en aldus verdere deelname, is er persoonlijk contact tussen deelnemer en docent, op initiatief van TORI.

3. OVEREENKOMST TUSSEN TORI EN DEELNEMER BIJ SPECIALISATIETRAININGEN, (ONLINE) WORKSHOPS, RETRAITES EN JAARPROGRAMMA


Bij het aanbod van TORI, anders dan de opleiding, geldt dat na aanmelding via de website of e-mail inschrijfgelden of termijnbetalingen worden gevraagd. Door deze betaling ben je van deelname verzekerd. Bij annulering geldt het volgende:
Indien er sprake is van inschrijfgeld wordt bij annulering niet gerestitueerd. Indien er sprake is van annulering binnen 8 weken voor aanvang, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering tijdens de training wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Mocht er een vervangende deelnemer zijn, worden alleen de inschrijfkosten in rekening gebracht.Indien er sprake is van afgesproken termijnbetalingen wordt bij annulering tot 4 weken voor aanvang 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering tijdens het programma wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
4. AUTEURSRECHTVan het door TORI ontwikkelde les- en beeldmateriaal blijven alle rechten aan TORI voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website van TORI, logo of TORI-Academie, worden gebruikt, verveelvoudigd of gedeeld met anderen, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie of anderszins.

5. PRIVACYA. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

B. TORI respecteert de privacy van deelnemers en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.
6. GESCHILLENTORI stelt alles in het werk om haar deelnemers  zo goed  mogelijk het door hen gekozen programma te laten volgen. Slechts  zelden is een deelnemer niet tevreden met de inhoud, beleid of begeleiding.  Mocht het zo zijn, dat een deelnemer ontevreden is, neemt de deelnemer contact hierover op met TORI. Mocht het geschil niet kunnen worden opgelost, dient deelnemer de klacht over te dragen aan de onafhankelijke klachtencommissie van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). Deze zal de klacht in behandeling nemen en uitspraak doen. Deze uitspraak is voor zowel TORI als voor de deelnemer bindend.

Overige rechten en plichten van TORI

TORI is bevoegd om een deelnemer tijdens  het programma verdere deelname te ontzeggen indien:A.  blijkt dat TORI geen of onvoldoende vertrouwen heeft in het functioneren van de deelnemer als coach van kinderen, jongeren en/of ouders. TORI zal in dat geval de deelnemer adviseren over eventuele te nemen vervolgstappen op het gebied van scholing, persoonlijke coaching of therapie. Inmiddels gedane betalingen worden verrekend en gerestitueerd.B. Er sprake is van gedrag, ziekte of aandoening, die een bedreiging kan opleveren voor de docenten, andere deelnemers of kinderen.
C. Indien blijkt dat de deelnemer onvoldoende inspanning levert om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en niet kan voldoen aan de gestelde criteria (artikel 2.4).
D. Indien de deelnemer zich zonder enige vorm van communicatie niet aan de gedane afspraken of overeenkomst houdt en de Algemene Voorwaarden negeert of ontkent. Inmiddels gedane betalingen worden niet gerestitueerd.


Wijziging van de Algemene Voorwaarden

TORI is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals ze luidden op het moment van ontvangst door de deelnemer, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Deelnemer heeft deze geldende voorwaarden ontvangen via de e-mail bij bevestiging van deelname, na ontvangst inschrijfformulier door TORI. Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.

Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen TORI en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.